Privacyverklaring

Laatste aanpassing: 21-11-2018

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 365ANALYTICS in opdracht van ERGO. Deelname aan onderzoek gebeurt altijd op vrijwillige basis.


De gegevens worden door beide bedrijven vertrouwelijk behandeld.
Om u beter van dienst te zijn, zou het kunnen dat ERGO na het invullen van deze enquête u contacteert.

Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door 365 QPDM BVBA in opdracht van ERGO Insurance NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Loksumstraat 25, 1000 Brussel (‘ERGO’), in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, voor doeleinden van marktonderzoek en het verbeteren van haar dienstverlening, en dit in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, beroept ERGO zich op (i) de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, (ii) de noodzakelijkheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ERGO rusten en (iii) de gerechtvaardigde belangen van ERGO. Daar waar ERGO zich beroept op gerechtvaardigde belangen, omvat dit onder meer de instelling, uitvoering of onderbouwing van rechtsvorderingen, het uitvoeren van fraudepreventie en –detectie, het nastreven van commerciële activiteiten en doelstellingen en het onderhouden en ontwikkelen van de relatie met u.

Weigering om uw persoonsgegevens mee te delen aan ERGO kan het afsluiten en/of correct uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst verhinderen. Uw persoonsgegevens kunnen binnen ERGO worden gedeeld wanneer noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten (“need-to-know”-basis). Verder kan ERGO uw persoonsgegevens meedelen aan haar onderaannemers en dienstverleners (vb. consultants en IT dienstverleners).

ERGO hanteert procedures voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mogelijk ook van medische gegevens, die geautomatiseerde besluitvorming tot gevolg hebben. Deze geautomatiseerde besluitvorming kan een invloed hebben op het aangaan of uitvoeren van overeenkomsten (bijv. online intekenen op verzekeringen, schadebeheer enz.). Dienaangaande heeft u steeds het recht om menselijke interventie te bekomen, alsook om uw standpunt toe te lichten en de geautomatiseerde besluitvorming te betwisten.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ERGO de persoonsgegevens verwerkt. Verder is wet- en regelgeving van toepassing op ERGO die minimumtermijnen bepalen voor het bewaren van persoonsgegevens.

U heeft het recht om toegang tot en rectificatie of gegevenswissing van uw persoonsgegevens te verzoeken of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens door ERGO, of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van ERGO, via privacy@ergo.be.

Wijzigingen

ERGO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Indien wij de intentie hebben om uw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij steeds eerst per e-mail om uw toestemming vragen.


Identiteit en contact van 365ANALYTICS, de verwerker

365ANALYTICS (365 QPDM bvba) is gevestigd in de Voorzitterstraat 68, 1050 Brussel (België). Meer informatie vindt u op www.365analytics.com.

Contact gegevens van ERGO, de verwerkingsverantwoordelijke

ERGO Insurance nv
Loksumstraat 25
1000 Brussel | België

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens door ERGO, of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van ERGO, via privacy@ergo.be.

T (02)535 57 11 | F (02)535 57 00 | www.ergo.be | info@ergo.be
Brussel RPR 0414.875.829 | IBAN BE24 3101 1430 0038 | BIC BBRUBEBB
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0735
Copyright 2018 ©. All rights reserved to 365ANALYTICS